Per 1 januari 2022 nieuw contributiestelsel

Logo hoofdje.png

Lid worden

Statutair dienen alle ruiters/amazones/menners actief lid te zijn van de KNHS


'Startpas'-leden en rijdende leden moeten aangemeld worden bij de KNHS. De kosten daarvan worden door de bond verhaald op de vereniging, dus via de vereniging aan u in rekening gebracht. Het bedrag vindt u terug op de factuur van januari en bestaat uit KNHS bondsafdracht, bijdrage KNHS Regio Drenthe met een afronding voor de administratieve handelingen


Het lidmaatschap van de KNHS is verplicht indien u op het terrein van de Weideruiters rijdt.
Dit lidmaatschap gaat per kalenderjaar. Uitschrijven als lid van de KNHS dient vóór 20 november via pennweideruiters@gmail.com gedaan te worden voor verwerking per 1 januari van het opvolgende jaar. 


NB: Bent u te laat met doorgeven van het gewenste beëindigen van het KNHS lidmaatschap dan worden de bondskosten alsnog door de vereniging geïncasseerd.

Nieuwe opzet voor Lidmaatschap “De Weideruiters” per 1 januari 2022

Een lidmaatschap kan per kwartaal, half jaar of jaar aangegaan worden

 

Basis Lidmaatschap bedraagt, ongeacht of u lid bent met een pony of een paard of alleen startpashouder bent                                                                        €52,50 per jaar

             incasso per jaar in Januari of per ingang van het lidmaatschap

             inbegrepen vrij gebruik buitenterrein / parkeren voor buitenrit

                                            

KNHS afdracht (voor ieder lid verplicht )                         €30,00 per jaar

              Ieder wedstrijd of rijdend lid moet worden aangemeld bij de KNHS

              incasso per jaar in Januari of per ingang van het lidmaatschap

 

Lessen volgen (€ 22,- per maand )                                 €66,00 per Kwartaal

Ieder volgend lid van hetzelfde huishouden krijgt € 10,- korting op het basis lidmaatschap. 

Naast het lessen volgen is de oude hal te huur voor € 2,50 per maand

 

Gebruik Oude hal (€ 7,50 per maand)                           €22,50 per Kwartaal

           

Gebruik Nieuwe Hal (€ 15,- per maand)                               €45,00 per kwartaal

 

per keer  Gebruik / huur binnenbak basislidmaatschap € 7,50

per keer  Gebruik / huur binnenbak rijdende leden € 5,00                                                                                      

Niet-rijdend lid krijgt andere naam Ondersteunend lid  Blijft € 27,50

Borg sleutels blijft gelijk  € 15,- en  € 25,-

Inschrijfgeld ( nieuw of her-inschrijving ) blijft op € 5,-

Administratiekosten    € 3,50

                                                                   

Huren per combinatie ( voor mensen van buiten de vereniging , wèl lid v d KNHS)

 

                        Buiten terrein                                      € 20,-  per maand

                        Binnen oude hal                                  € 20,-  per maand

                        Binnen nieuwe hal                              € 40,-  per maand 

                        Gebruik binnenbak / buitenterrein niet leden per keer € 10,00

                                                                                                 

Winter abonnement voor de periode van 1 oktober tot en met april:

€180,- (€ 30,- per maand) + administratiekosten. Dit bedrag bij begin van het abonnement te voldoen.

Tot 1 januari 2022 gelden onderstaande gegevens voor diegene die al lid is.
Per 1 juli 2021 zijn de nieuwe voorwaarden voor nieuwe leden van kracht

Deze voorwaarden komen per 1-1-2022 te vervallen:

Bij onze rijvereniging zijn drie soorten lidmaatschap mogelijk, namelijk:

 

1. Rijdende leden, deze leden kunnen desgewenst deelnemen aan verenigingslessen. (dressuur, springen, Western of Bixie) Het maandbedrag bedraagt €24,16                                          per jaar: 289,92

Als rijdend lid kunt u onbeperkt gebruik maken van onze kleine binnen bak en buitenterrein (als er geen rij-verenigingslessen, wedstrijden of overige activiteiten zijn). Daarnaast kunt u iedere week gebruik maken van onze rij-verenigingslessen. Plaatsing in één van deze lessen gaat in overleg met het bestuur en/of instructie.

 

                            Inschrijving nieuw rijdend lid;
                            Inschrijfgeld (nieuw/herinschrijving) € 5.00 ( eenmalig)


                            KNHS lidmaatschap Vereniging € 30.00 ( per jaar ) ( KNHS + KNHS Regio )
                            Contributie €25.00 (per maand)


                            Extra: Toegang rijhal nieuwe hal
                            Borg sleutel en tag € 25.00 ( eenmalig )
                            Toegang rijhal rijdende leden € 2.50 ( per maand )
 
2. ‘Startpas'-leden
Als startkaart-lid kunt u voor een bedrag van € 52,50 per jaar lid worden van onze rijvereniging. Daar bovenop worden de vaste kosten van de KNHS gebracht. U hebt geen recht op rij-verenigingslessen. Wel kunt u gebruik maken van bepaalde activiteiten (zoals feestavond en bosrit etc.) en kunt u deelnemen aan de onderlinge Wedstrijden die door De Weideruiters worden georganiseerd. (Hiervoor wordt wel inschrijfgeld gerekend). Met ingang van 2020 kunnen startpas-leden meedingen naar het clubkampioenschap dat jaarlijks wordt georganiseerd. 
 
3. Niet-rijdende leden
Als niet-rijdend lid geeft u een financiële ondersteuning aan onze rijvereniging van € 27,50 per jaar. U maakt geen gebruik van onze accommodatie en/of buitenterrein. Natuurlijk blijft u wel uw stemrecht houden!

 

Naast het lidmaatschap is het mogelijk de volgende abonnementen af te sluiten:

Sleutel-abonnement
Met een sleutel-abonnement is het mogelijk om vrij te rijden in de grote rijhal. Voor een sleutel-abonnement is het noodzakelijk dat men rijdend lid of startkaart-lid is. Het tarief voor rijdende leden is €2,50 per maand en voor startpas-leden €10,- per maand. Het abonnement is halfjaarlijks opzegbaar, namelijk per 1 januari of per 1 juli. De borg voor de sleutel en tag t.b.v. het alarm bedraagt €25,-. Dit wordt automatisch geïncasseerd. Het vrij rijden in de grote rijhal kan alle dagen, mits er geen rij-verenigingslessen, wedstrijden of overige activiteiten zijn. Er zal op de website een overzicht komen van de beschikbaarheid van de grote rijhal.

 

Het winter abonnement

Winter abonnement Oktober tot en met April € 180,- ( € 30,- per maand ) + administratie kosten

Dit bedrag bij begin van het abonnement te voldoen.

In- en uitschrijven, wijzigen van gegevens

Het in- en uitschrijven en wijzigen van gegevens, bij onze vereniging gebeurt middels het mutatieformulier. Dit formulier is te verkrijgen in onze kantine, of na aanvraag bij de penningmeester: pennweideruiters@gmail.com
 
Het mutatieformulier na invullen en tekenen graag mailen naar:  pennweideruiters@gmail.com 

 
- Inschrijven
Als nieuw rijdend lid mag u 1 keer een proefles volgen. U behoort zich hiervoor vooraf te melden, zodat uw gegevens bekend zijn bij de penningmeester. Dit i.v.m. de verzekering en het veiligheidscertificaat van Stichting Veilige Paardensport. Inschrijven kunt u doen door het mutatieformulier in te vullen. 
Op dit formulier kunt u een machtiging verstrekken voor automatische incasso (per maand, kwartaal, half jaar of jaar). Eenmalig komt er naast de contributie € 35,00 inschrijfkosten bij. Inschrijfkosten betreft de administratieve verwerking, de vaste KNHS kosten en de KNHS Regio bijdrage per lid. Bent u al lid van de KNHS, dan wordt dit bedrag in mindering gebracht.

 

NB: Niet betaalde contributie kan uitsluiting van verenigingslessen, wedstrijden en activiteiten tot gevolg hebben.
 
- Uitschrijven
Uitschrijven of wijzigen naar een ander lidmaatschap is mogelijk per 1 januari; 1 april, 1 juli of 1 oktober, (opzegging KNHS uiterlijk 20 november). Dit dient schriftelijk of per email d.m.v. een ingevuld en getekend mutatieformulier te gebeuren bij de penningmeester: pennweideruiters@gmail.com 

- Opzeggen KNHS-lidmaatschap 
De contributie voor het KNHS-lidmaatschap en het abonnementsgeld Paard en Sport van alle officiële wedstrijdleden wordt geïnd via onze vereniging. NB: Alle afmeldingen móeten vóór 1 december van het lopend kalenderjaar bij de KNHS binnen zijn, afmeldingen óp of ná 1 december van dat jaar kunnen voor het volgend jaar NIET meer in behandeling worden genomen. Het volledige bedrag voor het lidmaatschap blijft dan verschuldigd aan de KNHS en zal dan dus ook door onze vereniging aan het lid worden doorberekend!!
 
- Wijzigen van gegevens/mutaties
Wanneer u wijzigingen door wilt geven of mutaties hebt, dan kunt u wijzigingen mailen naar de penningmeester met een ingevuld en getekend mutatieformulier. 
 
Manegesleutel/tag
Zodra u rijdend lid bent van onze rijvereniging kunt u vrij gebruik maken van onze kleine binnenbak en/of het buitenterrein. Dit geldt natuurlijk voor de momenten dat er geen verenigingslessen, wedstrijden en/of andere activiteiten zijn.

Voor het gebruik van de kleine binnenbak hebt u een sleutel nodig. Deze sleutel is tegen een borg van € 15,00 te verkrijgen bij het de penningmeester, zie Informatie> Bestuur.

Voor het gebruik van de grote binnenbak hebt u een sleutel en alarm-tag nodig. Deze sleutel/tag is tegen een borg van €25,- te verkrijgen bij de penningmeester.


Bij beëindiging van uw lidmaatschap wordt van u verwacht deze sleutel weer in te leveren. U ontvangt dan de borg van respectievelijk € 15,00 en/of €25,- terug.

Ten slotte willen wij er u op wijzen dat als u (vrij) gebruik maakt van onze accommodatie en/of buitenterrein u onze rijbaan- en huisreglementen in acht dient te nemen!