Logo hoofdje.png

Huishoudelijk Regelement

Voor ruiters, publiek en eigenaren van paarden/pony's!

Ten behoeve van veilig, verantwoord en plezierig paardrijden voor ons allen kent de rijvereniging een aantal huisreglementen voor onze accommodatie. Wij rekenen op uw medewerking.

Algemeen  Het is vanzelfsprekend dat iedereen zich rustig gedraagt op het terrein en in de rijhallen, zeker tijdens de lessen of als er ruiters of menners aan het trainen zijn.

Iedereen is van harte welkom tijdens de lessen te kijken, maar u wordt met klem verzocht zich niet te bemoeien met de gang van zaken in de lessen of op een andere wijze de deelnemers af te leiden. Vragen of onduidelijkheden kunnen na afloop met de instructeur besproken worden.

 
De rijbaan regels dienen in acht genomen te worden.

Paarden/pony’s zonder geldig paspoort en/of entingsbewijs zijn niet toegestaan op het terrein en/of accommodatie van de rijvereniging.

 

Ruiters en amazones die gebruikmaken van onze accommodatie moeten lid zijn van de KNHS. 

  
- Alcohol vlak voor of tijdens het rijden is niet toegestaan. ·         
- Aanwijzingen van het bestuur, de instructie en gedelegeerden dienen door iedereen te worden opgevolgd. ·         
- Alleen rijdende leden mogen vrij gebruik maken van de kleine rijhal en het buitenterrein.

- Rijdende leden en startkaartleden kunnen tegen betaling gebruik maken van de grote rijhal. ·

        
Wij maken gebruik van cameratoezicht. Het doel van het cameratoezicht is het beschermen van eigendommen, veiligheid, haar instructie als wel haar leden/bezoekers, met inachtneming van de regels voor privacy.

Het cameratoezicht heeft als doel het beschermen van leden, instructie, bezoekers en eigendommen. Tevens wordt hiermee beoogd de veiligheid voor een ieder te verhogen. Uiteraard gebeurt dit alles met inachtneming van de wettelijke regels omtrent privacy. Camerabeelden worden gedurende een door de vereniging te bepalen periode bewaard en worden zo nodig aan de politie ter beschikking gesteld. Voor meer informatie over het protocol rondom dit cameratoezicht kan gemaild worden naar 
 

Gebruik stands/ materialen          

 Opzadelen/optuigen in de accommodatie dient te gebeuren in de daarvoor bestemde stands. Het gangpad dient vrij gehouden te worden. Is er geen mogelijkheid om op te zadelen/tuigen in een stand, dan dient u uw paard bij uw trailer op te zadelen/tuigen of te wachten tot er wel een mogelijkheid is om een stand te gebruiken.          
Bij het gebruik maken van de stands dient u uw paard/pony dusdanig vast te zetten dat er geen problemen ontstaan voor uw paard/pony, die van uw medegebruiker of voor uzelf.          
Vijgen, haren en zand dienen opgeruimd te worden in de daarvoor bestemde kruiwagens. Houd de accommodatie en het buitenterrein netjes! Dit is plezieriger voor zowel uzelf als medegebruikers. Volle kruiwagens kunnen geleegd worden op het springterrein.          
Een ieder kan en mag gebruik maken van kruiwagens, bezems, mestvorken ed. Defecten melden bij het bestuur.          
Gebruikte materialen dienen weer opgeruimd te worden. Berg hindernismaterialen in de rijbaan op. Laat springbalken op het buitenterrein niet op de bodem liggen. Wees zuinig op onze materialen!

Rijvereniging lessen/ instructie          
Afmelden van een rijvereniging les dient voor 15.00 uur plaats te vinden bij eigen instructie. Hiervoor zijn groeps-apps ingesteld. 

Rijvereniging lessen kunnen mogelijk samengevoegd worden.         
Bij 4x afwezigheid tijdens de rijvereniging les zonder afmelding, vervalt uw lesplaats.  U wordt vervolgens op de wachtlijst geplaatst, of daar waar een lesplaats beschikbaar is.         
De instructeur bepaalt uw rijvaardigheid (-niveau). Aan de hand hiervan wordt u ingedeeld bij één van de verenigingslessen.

         
Geef ruiters/menners de mogelijkheid om rustig te kunnen inrijden voor aanvang van een rijvereniging les. Maakt u gebruik van de mogelijkheid tot vrij rijden, verlaat dan 15 minuten voor aanvang van de vereniging les de rijbaan en verwijder eventueel achtergelaten mest.    

Rijvereniging lessen hebben een aantal richtlijnen:·         
Rijvereniging lessen betreffende pony’s bevatten max. 7 combinaties         
Rijvereniging lessen betreffende paarden bevatten max. 6 combinaties         
Rijvereniging lessen betreffende mennen bevatten max. 4 tot 5 aanspanningen         
Rijvereniging lessen behoren ‘vol’ te zitten. Bij te weinig deelname kunnen lessen worden samengevoegd.

Het gecombineerd rijden van paarden en pony's in dezelfde les wordt alleen gedaan na overleg met het bestuurslid dat gaat over de les indeling en de betreffende instructeur.

 

Privé-lessen mogen alleen gegeven worden door een instructeur die verbonden is aan de rijvereniging.

 

Longeren in de grote rijhal is verboden. Longeren tegelijkertijd met rijdende combinaties is niet toegestaan.
 

Hengsten zijn welkom op de rijvereniging indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:        
Ruiter/ menner is minimaal de leeftijd 14 jaar oud         
Hij/zij is minstens L2 dressuur en/of L-springen geklasseerd.         
Hij/zij heeft toestemming van het bestuur. 

Het rijden in een vereniging les alleen na overleg met de betreffende instructeur.

Overig          

In de manege en op het manege terrein wordt op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid gereden. Een ieder dient WA-verzekerd (met paardendekking). Het opzadelen anders dan in de stands is volledig ter eigen verantwoording. 

Het (niet geassisteerd) op- en afstijgen met andere hulpmiddelen dan de goedgekeurde opstapblokken is ter eigen verantwoording.       
 

Schade toegebracht tijdens een bezoek en of ander gebruik van de manege graag direct melden aan het bestuur. Aan reparatie verbonden kosten zijn voor rekening veroorzaker.         
Breuk van het springmateriaal dient gemeld te worden aan het bestuur opdat zij deze zo spoedig mogelijk kunnen repareren of vervangen.         
Honden dienen aangelijnd te zijn. Uitwerpselen, ook op het buitenterrein, behoren opgeruimd te worden. Het meenemen van andere huisdieren is niet toegestaan.               
   
Gevonden voorwerpen kunnen in de kantine worden afgegeven. Een ieder is blij als zijn/haar materialen geretourneerd worden.       

 

Vrijwilligers en vrijwillige inzet door leden en hun begeleiders/grooms/familie
Een vereniging maak je samen. Om het terrein en de gebouwen te onderhouden is alleen het betalen van contributie en/of abonnementsgelden voldoende. We hebben een vaste groep vrijwilligers die zorgen voor het grote onderhoud, maar gedurende het jaar zijn er op meerdere momenten vrijwilligers nodig om de vereniging draaiende te houden. Voor minderjarige leden zullen ook de wettelijke vertegenwoordigers gevraagd worden zich hiervoor in te zetten. Samen maken we de vereniging, help dus waar mogelijk. Vele handen maken licht werk!

       

Ruiters/ menners dienen rekening te houden met het onderhoud (slepen e.d.) van de accommodatie en buitenterrein. Desbetreffende vrijwilligers behoren de ruimte en mogelijkheid te hebben om dit onderhoud te plegen.        
Bij het verlaten van de manege dient met de bak (mest verwijderen) en de stands in goede order en opgeruimd achter te laten 
 

In situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Logo hoofdje.png
Logo hoofdje.png