top of page
Anchor 1
Logo hoofdje.png

Huishoudelijk Regelement

Voor ruiters, publiek en eigenaren van paarden/pony’s!


Ten behoeve van veilig, verantwoord en plezierig paardrijden voor ons allen kent de rijvereniging een aantal huisreglementen voor onze accommodatie. Wij rekenen op uw medewerking.


Algemeen
•    Een ieder dient zich in de accommodatie rustig te gedragen.
•    Tijdens lessen en wanneer anderszins ruiters/ menners rijden, dient rond en in de nabijheid van de rijbaan rust te heersen.
•    Met uitzondering van, onder voorbehoud van de ruiters en de instructie die aan de lessen deelnemen mag niemand (ook publiek niet) zich met de gang van zaken in de lessen bemoeien en/of afleiden. Bij vragen en/of onduidelijkheden dit bespreken voor of na een lesuur.
•    De rijbaanreglementen dienen in acht genomen te worden.
•    Alcohol vlak voor of tijdens het rijden is niet toegestaan.
•    Aanwijzingen van het bestuur, de instructie en gedelegeerden dienen door iedereen te worden opgevolgd.
•    Alleen leden mogen vrij gebruik maken van de kleine rijhal en het buitenterrein. Tegen betaling kan met gebruik maken van de grote rijhal. 
•    Wij maken gebruik van cameratoezicht. Het doel van het cameratoezicht is het beschermen van eigendommen, veiligheid, haar instructie als wel haar leden/bezoekers, met in achtneming van de regels voor privacy. /Het cameratoezicht heeft als doel het beschermen van leden, instructie, bezoekers en eigendommen. Ook wordt hiermee beoogd de veiligheid voor eenieder te verhogen. Uiteraard gebeurt dit alles met inachtneming van de wettelijke regels over, van, voor privacy. Camerabeelden worden gedurende een door de vereniging te bepalen periode bewaard en worden zo nodig aan de politie ter beschikking gesteld. Voor meer informatie over het protocol rondom dit cameratoezicht kan gemaild worden naar weideruiters@gmail.com

Gebruik stands/ materialen
•    Opzadelen/optuigen in de accommodatie dient te gebeuren in de daarvoor bestemde stands. Het gangpad dient vrij gehouden te worden. Is er geen mogelijkheid om op te zadelen/tuigen in een stand, dan dient u uw paard bij uw trailer op te zadelen/tuigen of te wachten tot er wel een mogelijkheid is om een stand te gebruiken.
•    Bij het gebruik maken van de stands dient u uw paard/pony dusdanig vast te zetten dat er geen problemen ontstaan voor uw paard/pony, die van uw medegebruiker of voor uzelf.
•    Vijgen, haren en zand dienen opgeruimd te worden in de daarvoor bestemde kruiwagens. Houd de accommodatie en het buitenterrein netjes! Dit is plezieriger voor zowel uzelf als medegebruikers. Volle kruiwagens kunnen geleegd worden op het springterrein.
•    Eenieder kan en mag gebruik maken van kruiwagens, bezems, mestvorken ed. Ook buiten in de grote rijbaan en op de parkeerplaats. Defecten graag melden bij het bestuur. 
•    Gebruikte materialen dienen weer opgeruimd te worden op de daarvoor bedoelde plek. Berg hindernismaterialen op de kar op. Laat springbalken op het buitenterrein niet op de bodem liggen. Wees zuinig op onze materialen!

 

 

Houd het terrein en de banen netjes: ruim mest (ook al is deze niet van uw rijdier) op!

Rijvereniging lessen/ instructie
•    Na aanmelding wordt u in overleg met de instructeurs in een voor de combinatie geschikte groep geplaatst. 
•    De instructeur werkt autonoom en zal aan het bestuur verantwoording afdragen. Aanwijzingen door de instructeur dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
•    Afmelden van een rijvereniging les dient bij voorkeur minimaal 24 uur van tevoren gedaan te worden bij eigen instructie. Rijvereniging lessen kunnen mogelijk samengevoegd worden. 
•    In goed overleg kan een gemiste les binnen een maand in een andere, passende groep worden ingehaald.
•    Bij uitval van een les door onvoorziene omstandigheden zal een inhaal les worden gepland. Deelname hieraan is niet verplicht, maar bij afwezigheid wordt geen andere mogelijkheid voor inhalen geboden.
•    Geef ruiters/menners de mogelijkheid om rustig te kunnen inrijden voor aanvang van een rijvereniging les. Verlaat 60 minuten voor aanvang van de rijvereniging les de rijbaan (als u gebruik maakt van de mogelijkheid tot vrij rijden).
•    Privé lessen mogen alleen gegeven worden door instructie die verbonden is aan de rijvereniging.
•    rijvereniging lessen hebben een aantal richtlijnen:
o    rijvereniging Lessen betreffend pony’s bevatten max. 6 ruiters.
o    rijvereniging lessen betreffende paarden bevatten max. 6 ruiters.
o    rijvereniging lessen betreffende mennen bevatten max. 4 á 5 menners.
o    rijvereniging lessen behoren ‘vol’ te zitten. Bij weinig deelname worden rijvereniging lessen samengevoegd.


Houd het terrein en de banen netjes: ruim mest (ook al is deze niet van uw rijdier) op!

 

Overig
•    In de manege en op het manegeterrein wordt op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid gereden. Eenieder dient WA-verzekerd (met paardendekking) 
•    Paarden/pony’s zonder geldig paspoort en/of entingbewijs zijn niet toegestaan op het terrein en/of accommodatie van de rijvereniging.
•    Schade toegebracht tijdens een bezoek en of ander gebruik van de manege dient direct te worden gemeld aan het bestuur en dient voor eigen rekening hersteld te worden.
•    Breuk van het springmateriaal dient gemeld te worden aan het bestuur opdat zij deze zo spoedig mogelijk kunnen repareren of vervangen.
•    Honden dienen aangelijnd te zijn. Uitwerpselen, ook op het buitenterrein, behoren opgeruimd te worden. Het meenemen van andere huisdieren is niet toegestaan.
•    Losgooien van paarden/pony’s is zonder toezicht, niet toegestaan. 
•    Longeren in de grote rijhal is verboden.
•    Gevonden voorwerpen dienen afgegeven te worden in de kantine. Eenieder is blij als zijn/haar materialen geretourneerd worden.
•    U wordt geacht zich in te zetten in het belang van de rijvereniging. De rijvereniging is ook van u. Zet u dus in voor een positieve presentatie van uw vereniging.
•    Hengsten mogen verschijnen op de rijvereniging, als:
o    Ruiter/ menner minimaal de leeftijd heeft van 14 jaar.
o    Hij/zij minstens L2 dressuur en/of L-springen geklasseerd.
o    Hij/zij toestemming heeft van het bestuur.
o    In overleg met de instructie.


•    Ruiters/ menners dienen rekening te houden met het onderhoud (slepen e.d.) van de accommodatie en buitenterrein. Desbetreffende vrijwilligers behoren de ruimte en mogelijkheid te hebben om dit onderhoud te plegen.


In situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet beslist het bestuur.
 

Logo hoofdje.png
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 9
Logo hoofdje.png
bottom of page